GPW, PFR oraz BIK, przy udziale IAiR, podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej

GPW, PFR oraz BIK, przy udziale IAiR, podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej

Opublikowany

28 listopada 2017 r. GPW, PFR oraz BIK podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wspólnej agencji ratingowej działającej w oparciu o Instytutu Analiz i Ratingu. Celem porozumienia jest wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój Agencji wpisuje się w „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Agencja rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju oraz Biuro Informacji Kredytowej, przy udziale Instytutu Analiz i Ratingu, podpisały dziś porozumienie dotyczące współpracy w zakresie rozwoju wspólnej agencji ratingowej – instytucji zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o ryzyku kredytowym podmiotów gospodarczych, przede wszystkim emitentów obligacji. Głównym celem porozumienia jest budowanie w Polsce kultury ratingu poprzez zapewnienie uczestnikom rynku dostępu do krajowego ratingu, analiz ekonomicznych i ocen ryzyka w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie Agencji ma służyć również zwiększeniu znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawie jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka inwestorów giełdowych. Jest to kolejna inicjatywa ułatwiająca rozwój runku kapitałowego w Polsce. Rozwój agencji ratingowej jest jednym z elementów „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Funkcjonowanie niezależnej instytucji ratingowej ma zwiększyć wiarygodność, przejrzystość i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości lepszego oszacowania ryzyka przez podmioty finansowe i niefinansowe.

- W strukturach GPW funkcjonuje Instytut Analiz i Ratingu, ale do tej pory nie rozpoczął on rzeczywistej działalności. Na krajowym rynku kapitałowym brakowało więc silnej, lokalnej i rozpoznawalnej agencji ratingowej. Cieszę się, że Giełda wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Biurem Informacji Kredytowej przy udziale IAiR podejmują działania mające na celu budowanie kultury ratingu w Polsce i dalsze eliminowanie asymetrii informacji. Rozwijając wspólną agencję oferującą usługi ratingowe szerokiemu kręgowi podmiotów, w szczególności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, wypełniamy istotną lukę w infrastrukturze krajowego rynku. Warto także pamiętać o tym, że polski kapitałowy rynek długu mimo dynamicznego rozwoju wciąż ma ogromny, niewykorzystany jeszcze potencjał. Nasza Agencja może pomóc w jego uwolnieniu. Uwiarygodniając emitentów w oczach inwestorów, przyczyni się ona do zwiększenia płynności na rynku obligacji oraz wzrostu jego efektywności – powiedział Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 - Obecnie brak jest na rynku lokalnym silnej agencji ratingowej, która mogłaby świadczyć usługi ratingowe w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Ustanowienie polskiej agencji ratingowej zwiększy przejrzystość rynku i bezpieczeństwo inwestorów oraz powinno ułatwić dostęp do kapitału mniejszym emitentom. Rozwój rynku obligacji korporacyjnych, w tym listów zastawnych, jest ważny z perspektywy całej gospodarki. Przyczynia on się do wzmocnienia bazy finansowania sektora przedsiębiorstw – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Powstanie agencji ratingowej daje szansę na dostęp do unikalnych analiz ekonomicznych i oceny ryzyka w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza że oparte będzie o największą w Polsce bazę danych Grupy BIK. To także możliwość pozytywnego oddziaływania na bezpieczeństwo obrotu obligacjami w Polsce.

- Projekt stworzenia Agencji doskonale wpisuje się w ramy działania i misję Grupy BIK – mówi Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK.  – BIK, jak i należąca do niego spółka BIG InfoMonitor, mają wieloletnie doświadczenie w analizie, a także dostarczaniu danych kredytowych oraz danych na temat zobowiązań osób prywatnych i przedsiębiorstw. Modele scoringowe BIK są doskonałym narzędziem do oceny ryzyka kredytowego. Dlatego też jesteśmy naturalnym partnerem agencji ratingowej, której celem jest właśnie minimalizowanie ryzyka. Dzięki Agencji rzesza inwestorów gotowych wyłożyć swoje pieniądze na instrumenty dłużne małych i średnich przedsiębiorstw uzyska pomoc w szacowaniu ryzyka. Pozwoli to zwiększyć zaufanie i bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego – filary misji Grupy BIK – dodaje.

Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia działalności przez Agencję jest rejestracja w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). 20-letnie doświadczenie BIK będzie istotne w tym procesie.

- Agencja rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 r. Jednak ostateczny termin pojawienia się ratingów zależy od procesu rejestracji w ESMA, której pozytywny wynik jest warunkiem ich publikowania. Natomiast już wcześniej będziemy dostarczali uczestnikom rynku nasze analizy i raporty – powiedział Wojciech Lipka, prezes Zarządu Instytutu Analiz i Ratingu.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa instytucji finansowych oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji na stronie: www.pfr.pl  

Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tworzą kapitałową Grupę BIK.  Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych, posiada w swojej bazie informacje o 140,1 mln rachunków należących do 24 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,1 mln firm, rolników i innych podmiotów. BIG InfoMonitor, działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności.

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

gpw_porozumienie_rating.jpg

grafika | 2,31 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia kolejne inwestycje samorządowe w ramach Pakietu dla Miast Średnich

temu

W dniu 11 stycznia 2018 r. PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie Kapitału na Rozwój Samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanlizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.
FAMUR S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju rozpoczynają współpracę na rzecz modernizacji polskiej branży wydobywczej

temu

FAMUR S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A.  podpisały dzisiaj umowę o wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności spółki z Grupy FAMUR jest finansowanie strategicznych inwestycji z punktu widzenia modernizacji sektora górniczego i energetycznego. Są one realizowane przez krajowe spółki wydobywcze. Pośrednio projekt przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu efektywności i bezpieczeństwa wydobycia surowców w Polsce.
Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego - Raport Specjalny PFR

temu

Przemysł meblowy jest istotnym sektorem polskiej gospodarki. Utrzymanie wysokiej pozycji i wzrost wydajności polskich firm meblarskich, przy rosnących kosztach wynagrodzeń oraz kurczących się zasobach kapitału ludzkiego, będą wymagały wdrażania nowych modeli biznesowych
Akumulacja kapitału w gospodarce Polski - Raport specjalny

temu

Niskie oszczędności, w szczególności długoterminowe, obniżają potencjał wzrostu  inwestycji i PKB oraz powodują jedne z najniższych w Unii Europejskiej poziomów aktywów finansowych Polaków. W Polsce brakuje powszechnego systemu budowania oszczędności gospodarstw domowych

PFR Ventures rozpoczyna nabór do programu PFR Otwarte Innowacje FIZ

PFR Otwarte Innowacje FIZ jest funduszem funduszy, który poprzez fundusze VC dostarczy finansowanie spółkom MŚP realizującym projekty technologiczne w formule otwartych innowacji. Formuła otwartych innowacji polega na opracowaniu innowacji technologicznej (w tym nowych produktów/procesów) przy wykorzystaniu wiedzy, zasobów i technologii pochodzących z zewnętrznych źródeł tj. z sektora nauki i/lub we współpracy z interesariuszami organizacji.