PFR zaoferuje nowoczesne instrumenty wsparcia eksportu warte 60 mld zł

PFR zaoferuje nowoczesne instrumenty wsparcia eksportu warte 60 mld zł

Opublikowany

Polski Fundusz Rozwoju w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw, zaoferuje firmom nowoczesne i kompleksowe instrumenty finansowe oraz doradcze. Zintegrowana oferta Grupy PFR, w zakresie pakietów finansowania eksportu, wyniesie łącznie nawet 60 mld zł. Celem jest efektywne wsparcie rozwoju i zwiększenie skali polskiego eksportu oraz inwestycji na zagranicznych rynkach. To kolejny program realizowany przez PFR w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Udział produktów zaawansowanych technologicznie w polskim eksporcie jest niski. Tylko około 1/3 eksportu to produkty polskich firm i widoczny jest brak silnych polskich marek. Będziemy wspierać wzrost konkurencyjności międzynarodowej polskich firm, oferując przedsiębiorcom kompleksową ofertę instrumentów finansowych i doradczych – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


PFR będzie odpowiedzialny za realizację programu w nowym modelu wsparcia polskiego eksportu. Będzie zarządzał operacyjnie usługami doradczymi, produktami finansowymi i tworzył instrumenty wsparcia dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, w oparciu o instytucje integrowane w grupie.


Organami wykonawczymi programu będą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - którego rola zostanie istotnie wzmocniona, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz, powstała z przekształcenia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Polska Agencja Handlu i Inwestycji (Polish Trade & Invest Agency). PAHI będzie dysponować zagranicznymi przedstawicielstwami handlowymi (Trade Offices) świadczącymi wsparcie przedsiębiorcom na rynkach docelowych. W celu współfinansowania zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw działa Fundusz Ekspansji Zagranicznej.


- Planujemy unowocześnić i wzmocnić kapitałowo KUKE, zwiększyć finansowanie eksportu w BGK oraz łączyć produkty finansowe i doradcze Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.


Ministerstwo Rozwoju określa strategię w obszarze eksportu i internacjonalizacji, koordynuje politykę bilateralną w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, wyznacza cele i deleguje zadania z zakresu wsparcia przedsiębiorstw oraz udziela dotacji podmiotowych na ich realizację. Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw jest jednym z 5 filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


- Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim wzrost skali eksportu i zagranicznych inwestycji polskich firm. W ramach programu wprowadzony zostanie nowy model instytucjonalny, który zakłada integrację i poszerzenie zakresu dostępnych instrumentów finansowych i doradczych. Polskich eksporterów czeka istotna zmiana na lepsze, która przyczyni się do podniesienia konkurencyjność całej gospodarki – powiedział Radosław Domagalski, Wiceminister Rozwoju.


W ramach planowanych zmian, zlikwidowane zostaną Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI). W ich miejsce utworzona zostanie nowa struktura zagranicznych placówek handlowych, funkcjonująca w oparciu o wyniki i systemy motywacyjne.


W kraju, nowa Polska Agencja Handlu i Inwestycji oferować będzie kompleksowe wsparcie polskich firm w rozwoju eksportu i ekspansji na międzynarodowych rynkach oraz dbać

o zwiększanie inwestycji, w tym zagranicznych, o największej wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy będą korzystać ze sprawnej sieci dystrybucji produktów doradczych, promocyjnych oraz finansowych Grupy PFR.


60 mld zł na ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw

Nowe instrumenty finansowe wsparcia eksportu i zagranicznych inwestycji, jakie PFR zaoferuje przedsiębiorcom, będą warte łącznie nawet 60 mld zł, w tym finansowanie 36 mld zł, gwarancje 8,2 mld zł, ubezpieczenia i faktoring 9,6 mld zł, limity rozliczeniowe 3,5 mld zł, kapitał w ramach funduszu ekspansji zagranicznej 1,5 mld zł. Produkty dystrybuowane będą przez KUKE, BGK oraz inne banki komercyjne. Partnerem strategicznym Grupy PFR w zakresie udostępniania produktów finansowych i doradczych przedsiębiorstwom jest PKO Bank Polski.


Program gwarancji kredytów eksportowych to system gwarancji dla MŚP ukierunkowany na budowanie konkurencyjności, innowacyjności i zdolności do międzynarodowej ekspansji. „Ubezpieczenie na cały świat” z KUKE to portfelowe ubezpieczenie wierzytelności eksportowych dla mikro i małych firm. Dopłaty do kredytów eksportowych zapewnią finansowanie eksportu inwestycyjnego przez banki komercyjne na bazie stałej stopy CIRR. Rozwój faktoringu zagranicznego polegać będzie na wykupie wierzytelności eksportowych z rynków o podwyższonym ryzyku oraz rynków europejskich. Lepsze wykorzystanie limitów rozliczeniowych na rynkach międzynarodowych będzie następować poprzez potwierdzenie akredytywy przez banki komercyjne w ciężar limitu wyznaczonego przez BGK lub przez KUKE na bank importera. System finansowania dużych projektów eksportowych to wspólne finansowanie dużych projektów eksportowych i inwestycyjnych za granicą przez kredyty rządowe i sektor bankowy, korzystający z ubezpieczenia KUKE. Finansowanie odbiorców polskiego eksportu będzie możliwe dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy BGK, KUKE i PKO Bankiem Polskim (sektorem bankowym) w bezpośrednim finansowaniu dużych projektów zagranicznych. KUKE będzie pełnił funkcję reasekuratora ubezpieczeń należności dot. ryzyk, w krajach podwyższonego ryzyka, dla komercyjnych zakładów ubezpieczeń, w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa. Będzie oferować także usługi dodatkowe jak ocenę ryzyka kontrahenta oraz windykację na rynkach zagranicznych.


Fundusz Ekspansji Zagranicznej Funduszu Ekspansji Zagranicznej będzie współfinansował zagraniczne inwestycje polskich przedsiębiorstw z udziałem w ryzyku projektu zagranicznego. Fundusz obejmował będzie udziały lub akcje w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielał zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Standardowa kwota zaangażowania wyniesie do 12,5 mln EUR w jeden projekt.


Wzmocnienie kapitałowe oraz operacyjne KUKE

Rola KUKE w programie wsparcia eksportu istotnie wzrośnie. Celem jest zwiększenie apetytu na ryzyko rządowego programu ubezpieczeń eksportowych oraz limitu przypadającego na kraje o niższym ratingu (Afryka, Azja, Ameryka Południowa). Planowany jest rozwój faktoringu i windykacji międzynarodowej. Niezbędne jest uzyskanie przez KUKE ratingu na poziomie akceptowanym przez banki komercyjne. W grę wchodzi podwyższenie kapitału, przez Polski Fundusz Rozwoju, na kwotę 200 mln zł. Planowane są także inwestycje w nowoczesną platformę operacyjną w celu poprawy jakości usług dla przedsiębiorców i instytucji finansowych oraz rozwój działalności KUKE jako reasekuratora innych zakładów ubezpieczeń.


Celem zmian proponowanych w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw jest zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach eksportowych w oparciu o jakość produktu oraz ofertę finansową, poprawa jakości i zakresu doradztwa dla eksporterów i polskich inwestorów za granicą, szybszy i łatwiejszy dostęp do produktów wspierających eksport dla przedsiębiorcy, zwiększenie możliwości finansowania dużych projektów za granicą oraz aktywizacja nowych kierunków eksportowych i zwiększenie eksportu na dotychczasowych rynkach.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.