Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych uchwalona przez parlament
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych uchwalona przez parlament

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych uchwalona przez parlament

26 października br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, kończąc tym samym proces jej rozpatrywania w parlamencie. Teraz ustawa trafia na biurko Prezydenta RP. Jeśli podejmie on decyzję o podpisaniu ustawy, PPK będą stopniowo wprowadzane we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od największych od lipca 2019 r. do stycznia 2021 r., obejmując swoim zasięgiem 11,5 mln pracowników. Podstawowy cel PPK to zapewnienie Polakom i ich rodzinom bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu pracy zawodowej oraz rozwój gospodarczy Polski, poprzez wzmocnienie systemu finansowania polskich przedsiębiorstw. Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnił kluczową rolę w tworzeniu systemu PPK w Polsce - zapewni dostęp do informacji o PPK, a także stworzy systemy ewidencji i rozliczania.

PPK są powszechnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo.

Przyjęcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przez Sejm to milowy krok w kierunku wzmocnienia polskiego systemu emerytalnego i bezpieczeństwa finansowego Polaków. Ustawę o PPK pozytywnie zaopiniowali także wcześniej partnerzy społeczni - reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców. Chciałbym za to serdecznie podziękować, ponieważ uważam, że PPK jest bardzo ważną i potrzebną reformą, która podnosi standardy rynku pracy oraz fundamenty polskiej gospodarki. Jako PFR dołożymy obecnie wszelkich starań, aby zapewnić sprawne wdrożenie systemu PPK, tak aby było ono możliwie przyjazne i proste dla pracowników oraz pracodawców.”

Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wśród poprawek zaproponowanych przez posłów znalazły się takie, które usprawnią proces wprowadzania programu PPK i będą miały pozytywne skutki dla jego przyszłych uczestników.
  • Na wniosek organizacji pracodawców przyjęto zmianę dotyczącą Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Jeśli zostaną utworzone w przedsiębiorstwie do dnia objęcia poszczególnych pracodawców PPK, zwolnią pracodawcę z obowiązku stosowania przepisów całej ustawy. Nie zmienił się natomiast warunek naliczania i odprowadzania przez pracodawcę składki podstawowej do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych.
  • Jedna z przyjętych poprawek dotyczy rozszerzenia definicji poważnego zachorowania o nowotwór złośliwy zdiagnozowany u dziecka. W szczególnej sytuacji uczestnik PPK będzie mógł wypłacić środki przed 60 r.ż w sytuacji poważnego zachorowania swoich najbliższych.
  • Wprowadzona została zmiana dotycząca wyłączenia spod stosowania przepisów ustawy pracowników młodocianych. W związku z tym do PPK będą mogli przystąpić tylko pracownicy którzy ukończyli 18 rok życia.
  • Sejm przyjął również istotne poprawki zgłoszone przez środowiska pracodawców. Wprowadzono zapis zabezpieczający pracodawców przed odpowiedzialnością za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty do PPK, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem przez pracownika błędnych informacji o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.
Kluczową rolę przy wprowadzaniu PPK odgrywa Polski Fundusz Rozwoju, który będzie organizował wdrożenie programu PPK. PFR będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestru instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK oraz stworzy dla pracodawców i pracowników specjalny portal internetowy. Będą na nim przedstawione w przystępny sposób wszystkie niezbędne informacje o PPK. Znajdą tam także informacje o sposobie tworzenia PPK, standardzie dokumentacji oraz instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK.
Z kolei PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI, spółka zależna od PFR S.A.), będzie pełnić funkcję instytucji wyznaczonej. PFR TFI będzie gwarantował pracodawcom i pracownikom dostęp do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie będzie mógł odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej. PFR TFI jako instytucja wyznaczona będzie miało również szczególne zadanie, istotne dla procesu zarządzania PPK: w przypadku gdy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań, PFR TFI będzie mogło przejąć od niej prowadzenie PPK. To zwiększy bezpieczeństwo Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa, co czyni je najatrakcyjniejszym obecnie produktem oszczędzania na cele emerytalne. PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na koncie pracownika są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone. W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze wraz z dopłatami ze strony Państwa będzie można wypłacić wcześniej: część środków – w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych, całość – by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu.
Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i Państwa, co czyni je najatrakcyjniejszym obecnie produktem oszczędzania na cele emerytalne. PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego, dlatego oszczędności na koncie pracownika są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz są dziedziczone. W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze wraz z dopłatami ze strony Państwa będzie można wypłacić wcześniej: część środków – w sytuacji poważnej choroby uczestnika lub jego najbliższych, całość – by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania lub budowy domu.
Więcej informacji na temat PPK można znaleźć  w serwisie dotyczącym PPK na stronie PFR.
Powiązane artykuły
Projekt ustawy o PPK przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PPK to powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. Jego podstawowe cele to zapewnienie Polakom i ich rodzinom bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu pracy zawodowej oraz rozwój gospodarczy Polski, poprzez wzmocnienie systemu finansowania polskich przedsiębiorstw. Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnił kluczową rolę w tworzeniu systemu PPK w Polsce - zapewni dostęp do informacji o PPK i oferty funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem PFR TFI jako tzw. instytucji wyznaczonej, a także stworzy systemy ewidencji i rozliczania.
Bartosz Marczuk nowym wiceprezesem PFR

Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała od dnia 19.11.2018 r. Pana Bartosza Marczuka w skład Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.
PFR Ventures alokowało pierwszy miliard złotych w 21 funduszy VC

PFR Ventures podpisało już 21 umów inwestycyjnych, w ramach których fundusze Venture Capital zainwestują ponad miliard złotych w polskie innowacje. Tym samym, PFR Ventures alokowało około 40% dostępnych środków.
Jak dogonić najbogatszych? PFR prezentuje raport specjalny nt. wzrostu gospodarczego

Nie ma gotowej recepty na dogonienie bogatych. Ostatnie trzy dekady rozwoju Polski to ogromny sukces cywilizacyjny, ale póki co to epizod wzrostu, a nie  konwergencja. By podtrzymać wysoki wzrost, potrzebujemy tworzyć warunki do inwestowania w środki produkcji i umiejętności oraz uodparniać gospodarkę na kryzysy i szoki gospodarcze – to główne wnioski z raportu specjalnego PFR „Doganianie bogatszych przez biedniejszych w literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej minionego wieku – wnioski dla Polski”, przygotowanego przez Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomistę PFR.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.