Projekt ustawy o PPK przyjęty przez rząd

Projekt ustawy o PPK przyjęty przez rząd

Opublikowany

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, który jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PPK to powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. Jego podstawowe cele to zapewnienie Polakom i ich rodzinom bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu pracy zawodowej oraz rozwój gospodarczy Polski, poprzez wzmocnienie systemu finansowania polskich przedsiębiorstw. Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnił kluczową rolę w tworzeniu systemu PPK w Polsce - zapewni dostęp do informacji o PPK i oferty funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem PFR TFI jako tzw. instytucji wyznaczonej, a także stworzy systemy ewidencji i rozliczania.

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które są elementem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zatwierdzenie ustawy przez polski rząd było poprzedzone wielomiesięcznymi, szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym w ramach Rady Dialogu Społecznego. Efektem wspólnej pracy rządu, PFR, organizacji pracodawców i związków zawodowych było uzgodnienie kluczowych założeń systemu PPK. W dniu 12 lipca 2018 roku partnerzy społeczni – reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego – pozytywnie zaopiniowali ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa będzie obecnie przedmiotem prac parlamentarnych, a zakładany termin jej przyjęcia to 4 kwartał 2018 roku.

„Ustawa o PPK jest jedną z najlepiej i najobszerniej konsultowanych ustaw od wielu lat. W konsekwencji udało nam się uzyskać poparcie partnerów społecznych uczestniczących w Radzie Dialogu Społecznego. To ważny krok do odbudowy zaufanie Polaków do kapitałowych systemów emerytalnych, ale do wykonania jest olbrzymia praca informacyjna i edukacyjna, aby przekonać jak największą liczbę osób do długoterminowego gromadzenia i inwestowania pieniędzy. Ale jest to konieczne, aby odwrócić szereg negatywnych trendów społecznych i gospodarczych” – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i państwo. Dlaczego wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest ważne dla Polaków i silnej gospodarki? Argumentów za tą reformą jest bardzo dużo. Nie przypadkowo większość krajów wysoko rozwiniętych posiada analogiczne pracownicze systemy emerytalne.

„PPK to powszechny system społeczny dedykowany 11,5 mln pracowników, którego celem jest wzrost zamożności i bezpieczeństwa finansowego Polaków po ustaniu aktywności zawodowej. To także kluczowa reforma z perspektywy długoterminowego rozwoju i stabilności polskiej gospodarki, do której będzie wpływać dodatkowe ponad 12 mld zł rocznie nowego kapitału. Polski Fundusz Rozwoju otrzymał kluczową rolę w organizacji PPK, polegającą na m.in. przeprowadzeniu kampanii informacyjnej, stworzeniu systemu ewidencji i rozliczeń, czy zapewnieniu dostępu pracodawcom do oferty instytucji finansowych" – dodaje Paweł Borys.

Poniżej prezentujemy 5 istotnych korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych:

1. PPK to wyższe bezpieczeństwo finansowe Polaków. 
Publiczny system emerytalny będzie gwarantował pracującym podstawowy dochód w postaci emerytury, ale starzenie się społeczeństwa skutkować będzie brakiem możliwości zapewnienia wysokich świadczeń. Problem niskich emerytur dotyka zwłaszcza młode pokolenie - osoby, które są poniżej 40. roku życia i nie zgromadziły tzw. kapitału początkowego w ZUS. System PPK stanowi uzupełnienie emerytury, ponieważ zgromadzony kapitał na pracowniczym koncie PPK umożliwi podniesienie zamożności przyszłych emerytów w oparciu o ich prywatne oszczędności, przekładające się na wyższy standard życia na starość.

2. Gromadzenie oszczędności w PPK jest dobrowolne i bardzo opłacalne dla pracowników. 
Jeżeli sami oszczędzamy, to mamy tyle, ile odłożyliśmy z naszego wynagrodzenia. Znacznie korzystniej jest w PPK – w uproszczeniu do każdej złotówki zgromadzonej przez pracownika co miesiąc, drugą dokłada pracodawca i państwo w postaci dopłaty rocznej. W ten sposób pracownik odkładający kapitał na swoim koncie PPK gromadzi dwukrotnie wyższą kwotę, która jest następnie profesjonalnie inwestowana. Z udziału w PPK pracownik może zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości – konto pracownika w PPK jest w pełni prywatne, a zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.  

3. PPK to sposób na efektywne zarządzanie finansami przez pracownika. 
Badania społeczne wskazują, że blisko 80% Polaków chciałaby mieć oszczędności, ale tylko kilkanaście procent osób oszczędza długoterminowo. Oczywiście problemem dla wielu rodzin są zbyt niskie wynagrodzenia, aby móc oszczędzać. Jednak wynagrodzenia rosną obecnie w szybkim tempie, a badania GUS wskazują, że ponad 80% polskich gospodarstw domowych posiada co miesiąc rosnące nadwyżki finansowe. Niestety, nawet jeżeli Polacy oszczędzają, to robią to krótkoterminowo i mniej efektywnie niż w krajach wyżej rozwiniętych, na co wskazuje zbyt duży udział depozytów bieżących (nisko- lub nieoprocentowanych) w bankach, a zbyt mało środków jest inwestowane. Udział w PPK jest bardzo prosty dla pracownika i nie wymaga praktycznie żadnej aktywności, a jednocześnie umożliwia efektywne zarządzanie swoimi domowymi finansami poprzez tworzenie długoterminowych i aktywnie inwestowanych oszczędności. Każdy pracownik może stać się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy.

4. PPK to system solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców oraz podniesienia standardu polskiego rynku pracy. 
Każdy pracodawca będzie zobowiązany stworzyć PPK dla swoich pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto na konto pracownika w PPK. Obowiązki administracyjne dla pracodawców związane z jego tworzeniem zostały możliwie uproszczone, a przy rosnących w tempie 7% rocznie wynagrodzeniach, wpłata 1,5% nie powinna przełożyć się – według obliczeń Narodowego Banku Polskiego - na spadek rentowności sektora przedsiębiorstw. Zaangażowanie pracodawców powinno być bardzo docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników. Współfinansowanie przez pracodawców wpłat na PPK to wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej polskich przedsiębiorców. PPK podniesie standard rynku pracy, co powinno zwiększyć atrakcyjność aktywności zawodowej i zwiększyć motywacje pracowników z korzyścią dla pracodawców. W krajach wysoko rozwiniętych standardem rynku pracy jest otrzymywanie wynagrodzenia od pracodawcy, jak również możliwość uczestnictwa w kapitałowym systemie emerytalnym.

5. PPK to długoterminowe zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności polskiej gospodarki z korzyścią dla wzrosty wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw. 
Polska gospodarka dynamicznie się rozwija, ale poziom zadłużenia zagranicznego jest bardzo wysoki. Po okresie PRL brakuje lokalnego kapitału, a poziomy majątku i stopy oszczędności polskich gospodarstw domowych są jednymi z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Niski zasób kapitału, to niskie inwestycje i zagrożenie dla potencjału rozwoju gospodarczego Polski, w tym utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. System PPK może zmienić szereg tych negatywnych trendów. Kilkanaście miliardów oszczędności gromadzonych co roku w PPK powinno dać nowy impuls rozwojowy, stworzyć silny lokalny rynek kapitałowy, zmniejszyć zadłużenie zagraniczne, podnieść poziom majątku Polaków, przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy z korzyścią dla pracowników i pracodawców.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy, Polski Fundusz Rozwoju S.A. będzie organizował wdrożenie PPK, w tym stworzy system ewidencji i rozliczeń oraz będzie centrum informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. PFR będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji uczestników PPK, rejestr instytucji finansowych dopuszczonych od oferowania PPK oraz stworzy dla pracodawców i pracowników specjalnie dedykowany portal internetowy - miejsce, gdzie będą wszystkie niezbędne informacje. Na portalu pracodawcy znajdą informacje o sposobie tworzenie PPK, standardzie dokumentacji, czy instytucjach finansowych dopuszczonych do oferowania PPK. Portal informacyjny będzie prezentował także wyniki finansowe instytucji obsługujących PPK, dane ilu klientów obsługują, jakie generują zyski i koszty.

Z kolei PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (spółka zależna od PFR S.A.) zgodnie z rządowym projektem ustawy pełni funkcję tzw. instytucji wyznaczonej. Jej rolą będzie zagwarantowanie pracodawcom i pracownikom dostępu do oferty PPK, ponieważ podmiot ten nie będzie miał prawa odmówić utworzenia PPK dla danego pracodawcy.  To oznacza, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej. Jako instytucja wyznaczona, będzie miało również szczególną rolę dla procesu zarządzania PPK w przypadku, kiedy wybrana przez pracodawcę instytucja finansowa nie będzie mogła kontynuować swoich zobowiązań. Wówczas PFR TFI może przejąć prowadzenie PPK. Ta rola PFR TFI zwiększa bezpieczeństwo Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych na stronie www.pfr.pl.

Udostępnij

Powiązane artykuły
Jak dogonić najbogatszych? PFR prezentuje raport specjalny nt. wzrostu gospodarczego

temu

Nie ma gotowej recepty na dogonienie bogatych. Ostatnie trzy dekady rozwoju Polski to ogromny sukces cywilizacyjny, ale póki co to epizod wzrostu, a nie  konwergencja. By podtrzymać wysoki wzrost, potrzebujemy tworzyć warunki do inwestowania w środki produkcji i umiejętności oraz uodparniać gospodarkę na kryzysy i szoki gospodarcze – to główne wnioski z raportu specjalnego PFR „Doganianie bogatszych przez biedniejszych w literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej minionego wieku – wnioski dla Polski”, przygotowanego przez Pawła Dobrowolskiego, głównego ekonomistę PFR.
Polski Fundusz Rozwoju przejmuje Polskie Koleje Linowe

temu

Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) zawarł umowę ze spółką zależną funduszu Mid Europa Partners na zakup 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA (PKL) [1]. Zamknięcie transakcji jest planowane w najbliższych miesiącach po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym uzyskaniu przez PFR zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Polski Fundusz Rozwoju przygotował nowy instrument - „Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej”

temu

Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz „Warsaw Home” w Nadarzynie, Bartłomiej Pawlak, członek zarządu PFR przedstawił nowy instrument wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm – Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej. Instrument ma pomóc firmom zdynamizować ekspansję zagraniczną w oparciu o narzędzia dostępne w ramach oferty Grupy PFR oraz współpracę z instytucjami publicznymi. Akcelerator realizowany jest w ramach Programu Flagowego Polskie Meble, którego koordynatorem jest Polski Fundusz Rozwoju. Patronem honorowym działań jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Polski Fundusz Rozwoju właścicielem BGK Nieruchomości

temu

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został właścicielem spółki BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. To efekt umowy zawartej przez PFR z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem jest integracja narzędzi inwestycyjnych w jednej grupie kapitałowej i przyśpieszenie realizacji inwestycji w przystępne cenowo budownictwo mieszkaniowe.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.